Územní plán

Územní plán Předslavice

 • územně plánovací dokumentace schválená dle zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,   v platném znění
 • územní plán Předslavice vydalo zastupitelstvo obce dne 25.2.2011
 • vyvěšení veřejné vyhlášky o vydání územního plánu dne 28.2.2011
 • územní plán je k dispozici na Obecním úřadě v Předslavicích, na Městském úřadě Strakonice, odboru rozvoje – úřad územního plánování, na Krajském úřadě – Jihočeský kraj, odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic a na Městském úřadě Volyně, odbor stavební úřad
 • odkaz na registrační list: http://www.uur.cz/iLAS/ilas_tiskRL07.asp?RC_UPD=39707583

textová část územního plánu
výkres základního členění, část A
výkres základního členění, část B
hlavní výkres, část A
hlavní výkres, část B
veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření, část A
veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření, část B
koordinační výkres, část A
koordinační výkres, část B
zemědělský půdní fond, část A
zemědělský půdní fond, část B
širší vztahy

Územní plán Předslavice – Změna č. 1

Druh ÚPD(ÚPP): ÚPD
Stav ÚPD(ÚPP): vydaná
Datum schválení/vydání: 27.Září 2018
Datum nabytí účinnosti: 2.Listopad 2018
 • Zastupitelstvo obce Předslavice schválilo zprávu o uplatňování Územního plánu Předslavice, která obsahovala zadání Změny č. 1 územního plánu. Změna č. 1 Územního plánu Předslavice byla pořízena dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 • Pořizovatelem změny byla Ing. Hana Roudnická.
 • Projektantem změny byl Ing. arch. Zdeněk Gottfried, autorizovaný architekt pro územní plánování, Novohradská 1, 370 01 České Budějovice.
 • Změna č. 1 Územního plánu Předslavice byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Předslavice ZO 28/2018 dne 27.09.18.
 • Změna č. 1 Územního plánu Předslavice nabyla účinnosti dne 02.11.2018.
 • Odkaz na registrační list: https://www.uur.cz/ilas/ilas_tiskRLZmeny2013.asp?RC_UPD=39707583&RC_ZMENY=1

i-1-zakladni_cleneni-zm1
i-2-hlavni_vykres-zm1
i-3-vps-zm1
ii-1-koordinacni_vykres-zm1
ii-2-zabor_zpf-zm1
text-zm1-predslavice-final

Územní plán Předslavice – Změna č. 2

Druh ÚPD(ÚPP): ÚPD
Stav ÚPD(ÚPP): vydaná
Datum schválení/vydání: 27.Září 2018
Datum nabytí účinnosti: 2.Listopad 2018
 • Změna č. 2 Územního plánu Předslavice byla pořízena na základě zadání dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 • Obsahem změny bylo: úprava plochy Z2 SO, zrušení podmínky pořízení územní studie s označením U2 pro lochu Z2 a vymezení plochy veřejného prostranství – v poloze přiléhající k sev. hraně plochy Z2.
 • Pořizovatelem změny byla Ing. Hana Roudnická.
 • Projektantem změny byla Ing. arch. Dagmar Buzu, Kostnická 158, 390 01 Tábor.
 • Změna č. 2 Územního plánu Předslavice byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Předslavice ZO 28/2018 dne 27.09.18.
 • Změna č. 2 Územního plánu Předslavice nabyla účinnosti dne 02.11.2018.
 • Odkaz na registrační list: https://www.uur.cz/ilas/ilas_tiskRLZmeny2013.asp?RC_UPD=39707583&RC_ZMENY=2

o.1_predslavice_koo.vyd_
o.2.1.predslavice_sirsi_v.vyd_
o.2.2_predslavice_sv.vyd_
o.3_predslavice_pf.vyd_
v.1_predslavice_zc.vyd_
v.2_predslavice_hv_vyd
zmena_c.2_text

Územní plán Předslavice – Úplné znění po změně č. 1 a 2

Druh ÚPD(ÚPP): ÚPD
Stav ÚPD(ÚPP): vydaná
Datum schválení/vydání: 27. Září 2018
Datum nabytí účinnosti: 2. Listopad 2018

i-1-a-zakladni_cleneni-uz
i-1-b-zakladni_cleneni-uz
i-3-a-vps-uz
i-2-b-hlavni_vykres-uz
i-2-a-hlavni_vykres-uz
i-3-b-vps-uz
ii-1-a-koordinacni_vykres-uz
ii-1-b-koordinacni_vykres-uz
fin-text-uplne_zneni-predslavice

Územní plán Předslavice – Změna č. 3

Druh ÚPD(ÚPP): ÚPD
Stav ÚPD(ÚPP): vydaná
Datum schválení/vydání: 11.Březen 2021
Datum nabytí účinnosti: 4.Květen 2021
 • Změna č. 3 Územního plánu Předslavice byla pořízena na základě zadání dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 • Obsahem změny bylo: vymezení plochy Z30 – plochy technické infrastruktury pro stavbu čistírny odpadních vod v sídle Úlehle.
 • Pořizovatelem změny byla Ing. Hana Roudnická.
 • Projektantem změny byl Ing. arch. Zdeněk Gottfried.
 • Změna č. 3 Územního plánu Předslavice byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Předslavice dne 11.03.2021.
 • Změna č. 3 Územního plánu Předslavice nabyla účinnosti dne 04.05.2021.
 • Odkaz na registrační list: https://www.uur.cz/ilas_tiskRLZmeny2013.asp?RC_UPD=39707583&RC_ZMENY=3

i-1-zm3-zakladni_cleneni
i-2-zm3-hlavni_vykres
i-3-zm3-vykres_vps
ii-1-zm3-koordinacni_vykres
ii-2-zm3-zabor_zpf
text-zm3-predslavice-cistopis-final

Územní plán Předslavice – Úplné znění po změně č. 3

Druh ÚPD(ÚPP): ÚPD
Stav ÚPD(ÚPP): vydaná
Datum schválení/vydání: 11.Březen 2021
Datum nabytí účinnosti: 4.Květen 2021

i-1-a-uz-zakladni_cleneni
i-1-b-uz-zakladni_cleneni
i-2-a-uz-hlavni_vykres
i-2-b-uz-hlavni_vykres
i-3-a-uz-vykres_vps
i-3-b-uz-vykres_vps
ii-1-a-uz-koordinacni_vykres
ii-1-b-uz-koordinacni_vykres
ii-1-b-uz-koordinacni_vykres-op
text-uz_po_zm3-predslavice

Územní plán Předslavice – Územní studie

Druh ÚPD(ÚPP): ÚPP
Stav ÚPD(ÚPP): schválená
Datum schválení/vydání: 27.Červenec 2022
 • Účelem územní studie je získání kvalifikovaného podkladu pro rozhodování v území a pro navazující úpravu tohoto území.
 • Územní studie je zpracována jako územně plánovací podklad pro rozhodování v území podle § 30 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Stavební zákon projednání nebo konzultaci územní studie s dotčenými orgány neupravuje.
 • Řešené území – zastavitelná plocha Z8.
 • Zpracovatelem územní studie je Ing. arch. Dagmar Buzu, Kostnická 158, 39001 Tábor.
 • Pořizovatel územní studie – obec Předslavice, oprávněná úřední osoba Ing. Hana Roudnická, Kosmonautů 1262, 386 01 Strakonice.
 • Schválení možnosti jejího využití jako územně plánovacího podkladu dne 27.07.2022.
 • Odkaz na registrační list: https://www.uur.cz/ilas/ilas_tiskRL2018.asp?RC_UPD=47230166

1. us_predslavice_textova_east_
2. zakl.cleneni_fin.06.22
3. koordinaeni_v._fin.06.22
4._urb.konc_._fin.06.22
5. dopravni_reseni_fin.06.22
6. us_predslavice_vlastn.vzt_._.fin_.06.22
7. postup_vystavby_fin.06.22
8. us_predslavice_sirsivztahy
9. us_predslavice_hlavni_vykres_