Nezařazeno

Informace pro občany ohledně potenciální výstavby větrných elektráren

V březnu letošního roku byla Obec Předslavice oslovena firmou Meridian Nová Energie s.r.o.

S nabídkou smlouvy o spolupráci. Tato spolupráce by měla spočívat v podpoře Obce projektu výstavby větrných elektráren v katastru Obce.

Obec má poskytovat veškerou podporu k realizaci projektu, např. závazek vydání souhlasných stanovisek tam kde je Obec oprávněna rozhodovat, či taková stanoviska poskytovat, změna územního plánu a nečinit žádné kroky, které by mohly znemožnit, ztížit a/nebo zdržet realizaci projektu. Jedná se v první fázi o 4 větrné elektrárny. Návrh smlouvy však neurčuje přesný počet realizovaných elektráren ani jejich přesné umístění.

Na oplátku smlouva o spolupráci upřesňuje účelově vázaný finanční dar společnosti Obci pro účely rozvoje, vylepšení, oprav a rozšiřování kapacit obecní infrastruktury, občanské vybavenosti a kulturního či sportovního života v Obci.

 Výše příspěvku je navržena na 300.000,- Kč za každou realizovanou elektrárnu ročně, po dobu provozu větrné elektrárny, 100.000,- Kč ročně za využívání dopravní infrastruktury, a jednorázový příspěvek 1.000.000,- Kč za každou elektrárnu, v případě, že budou realizovány všechny plánované elektrárny. 

Obec podpisem této smlouvy ztrácí možnost podepsat obdobnou smlouvu s jiným investorem

Tato nabídka vzbudila velmi rozmanitou diskusi na pracovní schůzce zastupitelů. Názorové spektrum podložené objektivními i zcela subjektivními argumenty sahalo od „naprosto bezpodmínečného NE“, umírněný souhlas, až po „ANO, je to zásadní přínos do rozpočtu Obce, který se neodmítá“

Některé z argumentů, které zazněly na pracovní schůzce:

Pro:

 • Velký finanční přínos do rozpočtu Obce pomůže realizovat nové projekty, které by při standardním rozpočtu realizovat nešlo, nebo by byly opakovaně odkládány
 • Elektrárny jsou jinde již přirozenou dominantou krajiny a nijak nevadí, jsou vzdáleny minimálně 1 km od zastavěného území obce, takže ani hluk nebude obtěžovat
 • Když odmítneme, tento projekt v katastru obce, bude projekt realizován jen pár metrů za hranicí katastru, případné negativní vlivy se nás budou dotýkat i nadále, nikoliv však kompenzované nabízeným příspěvkem
 • Zelená energie je nutnost a větrníky hyzdí krajinu méně než solární elektrárny na poli

Proti: 

 • Finanční příspěvek je stanovený fixně a vlivem inflace bude jeho kupní síla neustále klesat, za 10-20 let může být tato částka pro rozpočet zcela zanedbatelná
 • Smlouva je nevyvážená a Obec přijde o možnost uzavřít event. výhodnější smlouvu s jinou společností
 • Meridian je nadnárodní firma se sídlem v Německu a není žádná záruka, že příspěvky budou řádně vypláceny, 
 • Po ukončení životnosti elektráren firma nedostojí svým závazkům na likvidaci těchto staveb. Náklady na likvidaci bude hradit Obec a tyto náklady budou vyšší, než veškeré příspěvky, který obdrží obec během provozu 
 • V tiché krajině naší obce bude permanentní hluk vadit lidem i zvěři
 • Elektrárny, které mají mít gondolu (strojovnu) ve výšce 120 m a průměr vrtule cca 100 m zcela změní/zničí panorama krajiny, z oken našich příbytků budeme koukat na železné monstrum
 • Elektrárny jsou zamýšleny na hranici katastru, kladným rozhodnutím ovlivníme život i sousedům, kteří nebudou kompenzováni žádným příspěvkem. Takovou ohavnost nemůžeme sousedům učinit.

V zájmu objektivity byly pořízeny snímky okolí na místech zamýšlených pro stavbu elektráren ve výšce 120 m nad zemí. Z každé obce bude na některé větrníky vidět. Někteří občané je uvidí rovnou z obýváku. Při jasném počasí budou vidět až ze Strakonic (pořízené fotografie jsou k dispozici na OU/ webu Obce)

K posouzení úrovně hluku zastupitelé navštívili větrný park v Rakousku, kde je postaveno celkem 9 obdobných elektráren a mohou potvrdit, že hluk je nejintenzivnější přibližně ve vzdálenosti 300 m od paty elektrárny. Ve vzdálenosti 1 km za bezvětří nebyly větrníky slyšet vůbec.

Zastupitelé obce se shodli na následujícím závěru:

Vzhledem k rozsahu zásahu do krajiny na několik desetiletí, patří hlavní slovo všem občanům. Vyjádření občanů musí být jednoznačné, maximálně informované naprosto většinové (např >65% hlasů pro, jinak projekt raději nerealizovat) a zcela transparentní, tudíž neanonymní.

Z informací dostupných na webu obcí, které již projednávaly obdobnou nabídku se nepodařilo najít žádné informace ohledně reálných zkušeností obcí s firmou Meridian. 

 Buď byla přípravná jednání na základě výsledků obecního referenda zastavena, nebo jsou projekty v raném stadiu, zatím nedokončeny. 

Zastupitelé obce doporučují uspořádat setkání občanů se zástupci společnosti Meridian, kde bude projekt představen a zodpovězeny dotazy občanů.

Zastupitelé obce doporučují uspořádat veřejnou diskusi s občany obce, zaznamenat jejich argumenty PRO i PROTI

Zastupitelé obce požadují uspořádat průzkum názorů občanů formou neanonymního dotazníku. Všichni občané obce starší 15 let obdrží anketní lístek, výsledek ankety bude sloužit jako podklad pro konečné rozhodnutí zastupitelů s těmito možnými odpověďmi

 1. Ano, projekt podporuji, přeji si, aby obec pokračovala v jednání o smlouvě o spolupráci
 2. Ne, projekt nepodporuji, přeji si, aby jednání o spolupráci bylo zastaveno
 3. Nechci se vyjádřit

V případě, neodevzdání dotazníku s vyjádřením se toto posuzuje jako platná odpověď „Nechci se vyjádřit“.  Zastupitelé obce budou brát v úvahu výsledek ankety v případě že pro odpověď a), nebo b) bude více než 65% všech vydaných anketních lístků.

Zastupitelé obce

Plán zakreslených lokalit


(Pokračování textu…)