Způsob podávání žádostí o informace, stížností, návrhů, podnětů a jiných dožádání

Způsob podávání žádostí o informace, stížností, návrhů, podnětů a jiných dožádání

*  Žádosti mohou být podány písemně.

*  Podání písemných žádostí včetně žádostí podaných   e-mailem je
evidováno podatelnou obce v knize přijaté pošty.

* Pracovník obecního úřadu přijímající písemně podané žádosti tyto neprodleně
předá k vyřízení na příslušný odbor prostřednictvím tajemníka (starostovi) obce,
v případě jeho dlouhodobé nepřítomnosti zástupci starosty nebo jinému
určenému členu obecního zastupitelstva.

* Žádost je podána dnem, kdy ji obdržela obec nebo obecní úřad.

Vyřizování žádostí

*  Žádost je možno vyřídit  písemně.

* O způsobu vyřízení žádosti, kterou nebylo možno vyřídit ihned při jejím podání, rozhodne
starosta.

* V případě žádostí směřujících k již zveřejněným informacím sdělí kompetentní pracovník obce
žadateli údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace. Trvá-li žadatel na přímém
poskytnutí zveřejněné informace, je tento požadavek považován za nové podání žádosti.

* V případě žádostí nesrozumitelných, neúplných nebo příliš obecných vyzve kompetentní
pracovník obce v zákonem dané lhůtě žadatele o upřesnění žádosti. Neupřesní-li žadatel
žádost do 30 dnů, je žádost odmítnuta. O odmítnutí žádosti bude žadatel písemně informován.

* Žádosti, jejichž vyřízení není v kompetenci starosty, předloží starosta bez zbytečného odkladu
k vyřízení orgánu obce, do jehož kompetence tyto žádosti náležejí (obecnímu zastupitelstvu
nebo obecní radě). Způsob vyřízení žádosti bude v těchto případech uveden v zápisu z jednání
orgánu obce, na kterém byl podnět projednáván (schůze obecní rady, zasedání obecního
zastupitelstva).

* Žádosti mohou být v případě potřeby předloženy k odbornému vyjádření příslušnému výboru
zřízenému zastupitelstvem obce.

* V případě, že se žádost nevztahuje k působnosti obce nebo obecního úřadu, bude odložena.
Tato skutečnost bude žadateli oznámena v zákonné lhůtě.

* Žádosti o informace ve smyslu § 7 (ochrana utajovaných skutečností), § 8 (ochrana osobnosti
a soukromí), § 9 (ochrana obchodního tajemství), §10 (ochrana důvěrnosti majetkových
poměrů), §11 (další omezení práva na informace) a § 12 (podmínky omezení) zákona budou
starostou zamítnuty.

* Lhůta pro vyřizování žádostí o informace je 15 dní, lhůta prodloužená ze závažných důvodů 25
dní.

* Základní lhůtou je lhůta stanovená § 14 odst. 3 písm. c) zákona.

* Lhůtou prodlouženou ze závažných důvodů je lhůta prodloužená podle § 14 odst. 5 písm. a), b),
c) a podle § 20 odst. 3 zákona.

Rozhodnutí

*  Pokud obec nebo obecní úřad žádosti zcela nebo zčásti nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro
vyřízení žádostí rozhodnutí, s výjimkou případů, kdy je žádost ve smyslu výše uvedených
ustanovení odložena.

* Rozhodnutí se doručuje do vlastních rukou žadatele.

* Základní lhůtou je lhůta stanovená § 14 odst. 3 písm. c) zákona.

* Lhůtou prodlouženou ze závažných důvodů je lhůta prodloužená podle § 14 odst. 5 písm. a),
b), c) a podle § 20 odst. 3 zákona.

* V případě předložení žádosti obecnímu zastupitelstvu podle odst. 7.9 a v případě předložení
žádosti komisi zřízené při obecní radě podle odst. 7.10 neplatí lhůty pro vyřizování žádosti
uvedené v odst. 7.13.