Povinné informace

(ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím)

1. Oficiální název
Obec Předslavice

2. Důvod a způsob založení
Důvod a způsob založení povinného subjektu je dán zák. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení). Zde jsou také stanoveny základní podmínky a principy jeho činnosti.

3. Organizační struktura
Zastupitelstvo obce má 9 členů, kontrolní a finanční výbor

4. Kontaktní spojení
Obec Předslavice
Předslavice 17
387 01 Volyně
383 372 032
oupredslaviceseznam.cz, ou@predslavice.cz
www.predslavice.cz

5. Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti
5723291/0100

6. Identifikační číslo organizace (IČO)
251 691

7. Rozpočet v tomto a předchozím roce
Rozpočty

8. Místo a způsob, jak získat příslušné informace
Způsob zveřejňování informací

9. Příjem žádostí a dalších podání
Písemně na adrese obecního úřadu nebo osobně v úředních hodinách:
Způsob podávání žádostí o informace, stížností a jiných dožádání

10. Opravné prostředky
Poučení o opravných prostředcích

11. Formuláře
Jednotlivé formuláře jsou k dispozici na adrese Obecního úřadu Předslavice

12. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací
popisy postupů  (návody pro řešení životních situací)

13. Nejdůležitější předpisy a vyhlášky obce Předslavice
Předpisy a vyhlášky obce Předslavice

14. Sazebník úhrad za poskytování informací
Sazebník úhrad 2017

15. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
v roce 2017 byly poskytnuty dokumenty:
seznam dohod 2016
seznam prac.smluv
přehled cestovného 2016
kniha došlých faktur 2016
bankovní výpisy KB,ČNB,ČSOB,ČS 2016
pokladní deník 2016
přehled nájemného sokolovna 2016

16. Seznam organizací
Sbor dobrovolných hasičů Předslavice
FC Předslavice
Myslivecké sdružení Marčovická hora