Povinné informace

1. Oficiální název 
Obec Předslavice

2. Důvod a způsob založení
Důvod a způsob založení povinného subjektu je dán zák. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení). Zde jsou také stanoveny základní podmínky a principy jeho činnosti.

3. Organizační struktura
Zastupitelstvo obce má 7 členů, kontrolní a finanční výbor

4. Kontaktní spojení
Obec Předslavice
Předslavice 17
387 01 Volyně
oupredslavice@seznam.cz
www.predslavice.cz

5. Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti
5723291/0100

6. Identifikační číslo organizace (IČ)
00251691

8. Daňové identifikační číslo organizace (DIČ)

není plátcem daně

8.Hlavní dokumenty

V sekci Předpisy a vyhlášky naleznete základní dokumenty. Zbylé důležité dokumenty si můžete prohlédnout na Úřadu obce po předchozí domluvě

8.1. Rozpočet v tomto a předchozím roce

V sekci Rozpočty naleznete základní dokumenty. Zbylé důležité dokumenty si můžete prohlédnout na Úřadu obce po předchozí domluvě

9. Místo a způsob, jak získat příslušné informace
Způsob zveřejňování informací

10. Příjem žádostí a dalších podání
Stížnost, žádost, návrh, podnět, či jiné dožádání lze podat v kanceláři obecního úřadu v úředních hodinách, nebo prostřednictvím pošty na adresu obecního úřadu, případně E-podatelny nebo zaslané emailem. Žádost je podána dnem jejího doručení povinnému subjektu. Žádost musí mít veškeré náležitosti dané právními předpisy.

Více informací zde: Způsob podání žádosti


11. Opravné prostředky
Proti rozhodnutí obce nebo obecního úřadu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí.

Jestliže obec nebo obecní úřad ve lhůtě pro vyřízení žádosti nevyřídil žádost nebo nevydal rozhodnutí, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým informace odepřel. Proti tomuto rozhodnutí může žadatel podat odvolání do 15 dnů ode dne, kdy uplynula lhůta pro vyřízení žádosti. Odvolání se podává prostřednictvím obce nebo obecního úřadu. Odvolání proti rozhodnutí obecního úřadu předá starosta (tajemník) příslušnému referátu krajského úřadu. Odvolání proti rozhodnutí obce v přenesené působnosti předá starosta radě obce. Odvolání proti rozhodnutí rady obce v samostatné působnosti předá starosta zastupitelstvu obce. Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat. Proti rozhodnutím rady obce nebo zastupitelstva obce, která odporují zákonu, lze podat návrh na pozastavení výkonu tohoto rozhodnutí přednostovi příslušného krajského úřadu.

Rozhodnutí o odmítnutí žádosti je přezkoumatelné soudem podle zvláštního zákona.

12. Formuláře
Jednotlivé formuláře jsou k dispozici na adrese Obecního úřadu Předslavice

13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací
popisy postupů  (návody pro řešení životních situací)

14. Nejdůležitější předpisy a vyhlášky obce Předslavice

14.1 Nejdůležitější Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt jedná

 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
  (upravuje postavení oprávněného a povinného subjektu při vyřizování žádostí o poskytnutí informací, postup při rozhodování a poskytnutí informací a oprávnění žadatele v případě odmítnutí informací).
 • zákon č. 167/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
 • (Tento zákon upravuje používání elektronického podpisu, poskytování souvisejících služeb, kontrolu povinností stanovených tímto zákonem a sankce za porušení povinností stanovených tímto zákonem).
 • zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění
  (upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy).
 • zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
 • zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech
 • zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
 • zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích
 • zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 • Předpisy a vyhlášky obce Předslavice

14.2 Vyhlášky obce Předslavice

Předpisy a vyhlášky obce Předslavice naleznete zde: vyhlášky obce Předslavic

15. Sazebník úhrad za poskytování informací
Sazebník úhrad 2018

15. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
v roce 2017 byly poskytnuty dokumenty: zde

16. Vzory licenčních smluv

16.1 Vzory všech licenčních smluv podle § 14a zákona, jsou-li k poskytování informací povinným subjektem potřebné.

Vzor licenční smlouvy naleznete zde

16.2 Výhradní licence Licenční smlouvy upravující výhradní licence poskytnuté povinným subjektem podle § 14a odst. 4 zákona.

V současné době nejsou Obcí Předslavice poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

17. Výroční zprava
Výroční zprávy naleznete zde.

18. Seznam organizací
Sbor dobrovolných hasičů Předslavice 
Myslivecké sdružení Marčovická hora
Zemědělské družstvo Předslavice